Algemene Voorwaarden

Terms & Condition Lami Europe B.V

Algemene Voorwaarden

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst onder onderhavige voorwaarden.

Algemeen:
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst onder onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Aanbiedingen:
Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Overeenkomst:
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Prijzen:
Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op aflevering bij ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, exclusief B.T.W.

Annulering:
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

Transport/Risico:
De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico’s in deze op zich, inclusief schuld / nalatigheid van de vervoerder.

Aansprakelijkheid:
Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet geregeld is. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van de openbare orde en goeder trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

Reclames:
Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.

Eigendomsvoorbehoud:
Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze, krachtens overeenkomst, verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichte leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

Garantie:
De fabrieksgarantie op nieuwe apparatuur bedraagt 12 maanden. Op occasion machines bedraagt de garantietermijn 3 maanden. Rubberrollen, walsen e.d. vallen buiten de garantie, alsmede schade door ondeskundig gebruik of achterstallig onderhoud van apparatuur. Garantie op gedane reparatie bedraagt 2 weken mits dit hetzelfde probleem omvat.

Betaling:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling door middel van storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

Rente en kosten:
Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Toepasselijk recht:
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.